Veri Politikası

Nadis Psikolojik Gelişim ve Danışmanlık

Veri Politikası

NADİS PSİKOLOJİK GELİŞİM VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1-AMAÇ

NADİS PSİKOLOJİK GELİŞİM VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. (kısaca NADİS DANIŞMANLIK) olarak; danışanlarımız, çalışanlarımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişi ve kurumlar dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle; danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve buna ilişkin tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla sözlü, yazılı, görsel, işitsel, elektronik ortamda, çağrı merkezi, web sitesi, şahsen başvuru ve bunlarla sınırlı olamayacak şekilde elde edilen kişisel veriler NADİS DANIŞMANLIK tarafından; danışmanlık hizmeti, sevk ve yönlendirme ve bunun gibi her türlü destek hizmetlerinin yürütülmesi, yasal mevzuat uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla talep edilen bilgilerin paylaşılması, hizmetlerin finansmanı kapsamında kullanılması (faturalandırma), her türlü iletişimin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sunmuş olduğumuz hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla KVKK’nın 5 ve 6.madde hükümlerine uygun bir şekilde işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na (kısaca Politika) göre işlenmekte, saklanmakta, aktarılmakta ve yok edilmekte/imha olunmaktadır.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

2-KAPSAM

Danışanlarımız, çalışanlarımız ve yürütmekte olduğumuz danışmanlık hizmetleri faaliyeti sebebiyle işbirliği içerisinde olduğumuz sair üçüncü kişiler de dahil olmak üzere gerçek kişilere ilişkin NADİS DANIŞMANLIK tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

3- VERİ SORUMLUSU  

İşbu Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesinden veri sorumlusu sıfatıyla ASLI CANDAN KODALAK sorumludur.

4-HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

4.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
 • Kanundan doğan haklar,

hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

4.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 8. ve 9. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.

5-KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

5.1. Kişisel veriler

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

5.2. Özel nitelikli kişisel veriler

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

6-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6.1. Kişisel verileri işleme ilkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız.

Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

NADİS DANIŞMANLIK olarak kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız.

Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte veya imha etmekteyiz.

6.2. İlgili Kişi’ye ait verilerin işlenmesi kapsamında alınacak açık rıza

İlgili kişinin Kanun’da sayılan ve açık rızasının alınmasını gerektirmeyen haller haricinde açık rızasını almaktayız.

6.3. Kişisel verileri işleme amaçlarımız

Şirket olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere KVKK’nın 5. Ve 6. Madde hükümlerinde belirtilen şartlarda ve aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz:

 • Danışmanlık/destek hizmeti verilmesine ilişkin tüm faaliyetlerimizin yürütülmesi, sevk ve yönlendirme,
 • mevzuat uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • sözleşmeler kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde verilen hizmetleri sağlamak,
 • hizmetlerin finansmanı kapsamında kullanılması (faturalandırma)
 • iletişim amacıyla kullanmak
 • yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
 • iş başvurularını değerlendirmek,
 • şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,

6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise ve/veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde/yürütmekte olduğumuz hizmetlerin sağlanması amacıyla tarafımızdan işlenir.

Bu veriler, mevzuatın zorunlu kıldığı hallerden biri olarak; yürütülmekte olan danışmanlık hizmetlerinin sağlanması amacıyla Kanun’da belirtilen şekilde işlenir, muhafaza edilir ve yasal zorunluluklar gereği ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla, hizmetin yürütülmesine yönelik işbirliği yapılan 3.kişi ve kurumlarla paylaşılır.

Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.

6.5. İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla kişisel verilerin işlenmesi

Personel Adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma v.b. sair evrakta yer alan kişisel verilerinizi iş başvurusu değerlendirilmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız.  Personel Adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması işbu Politika kapsamındadır.

6.6. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması;
 • Veri sorumlusu olarak herhangi bir hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması;
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. .

7-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

7.1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı

Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurul’u tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin veya İlgili Kişi’nin 18 yaşını doldurmamış kişi olması durumunda, kişinin velisi ya da yasal temsilcisinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.

KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi’nin veya İlgili Kişi’nin 18 yaşını doldurmamış kişi olması durumunda, İlgili Kişi’nin velisi ya da yasal temsilcisinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;

 • Politika’nın 6.6. maddesinde açıklanan hallerde,
 • Özel nitelikli kişisel veriler hususunda Politika’nın 6.4. maddesinde sayılan hallerde,
 • KVK Kurulu’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara,

açık rıza aranmadan aktarılabilir.

7.2. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

Kişisel verileri kural olarak İlgili Kişi’nin veya İlgili Kişi’nin 18 yaşını doldurmamış kişi olması durumunda, İlgili Kişi’nin velisi ya da yasal temsilcisinin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak işbu Politika’nın 6.4. ve 6.6. maddelerinde yer alan istisnai hallerinin birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak:

 • KVK Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması;
 • Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye’de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun iznin bulunması;

hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışında aktarılabilir.

7.3. Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar

Kişisel veriler sayılanlar sınırlı olmamak üzere; KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak;

çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, mahkeme, Savcılık ve yetkili sair resmi merciler, danışmanlık alınan üçüncü kişiler, danışmanlık/destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işbirliği yapılan/hizmet alınan üçüncü kişiler ile paylaşılabilir, sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sayılan şartlar ve amaçlar dahilinde aktarılabilir.

7.4. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin aldığımız tedbirler

Teknik tedbirler

Kişisel verileri korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi  teknik organizasyonu yapmakta, kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmakta, virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız, teknik konularda uzman çalışanlardan hizmet almaktayız.

İdari tedbirler

Kişisel verilerinizi korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte, çalışanlarımız/işbirliği içerisinde olduğumuz 3.kişilerle yaptığımız sözleşmelerde şirket kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almaktayız.

8-KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin veya İlgili Kişi’nin 18 yaşını doldurmamış kişi olması durumunda, İlgili Kişi’nin velisi ya da yasal temsilcisinin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir veya imha olunur.

Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler

Teknik tedbirler

Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta, teknik uzmanlığı olan çalışanlardan hizmet almaktayız.

İdari tedbirler

Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta, kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

9-KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

9.1. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

Kişisel verilerin;

 • Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • Hukuka aykırı erişimini önlemek,
 • Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

9.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler

 • Şirketimiz içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
 • Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.

Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;

 • Teknik uzmanlığı olan çalışanlardan hizmet almakta,
 • Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 • Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye veya İlgili Kişi’nin 18 yaşını doldurmamış kişi olması durumunda, İlgili Kişi’nin velisi ya da yasal temsilcisine ve KVK Kurul’una bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

10-KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi’ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve alt yapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi’nin kişisel verilerinize ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

10.1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Nisbetiye Mah. Birlik Sok. Yücel Apt. No:4 D:7 Levent Beşiktaş/ İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak posta adresimize veya asli@nadisdanismanlik.com adresimize e mail ile gönderebilecektir.

Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaların içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. İlgili kişi’nin 18 yaşını doldurmamış kişi olması durumunda veli veya yasal temsilci kişisel verilere ilişkin başvuruyu İlgili Kişi’nin kimliğini tevsik edici belgeler ile birlikte yukarıda anılan belgeleri ekleyerek göndermesi gerekmektedir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10.2. Başvurunun değerlendirilmesi

Başvurunun cevaplandırılma süresi

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Başvuruyu reddetme hakkımız

Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,
 • Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
 • Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
 • Başvuru usulüne uyulmaması,

hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

11-KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

KVKK madde 7 ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak (Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesi) işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, resen yani şirketin kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi ile veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Şirketimiz, silme veya yok etme teknikleri olarak; Şirketin uzman teknik personeli veya anlaşacağı uzman vasıtasıyla bir daha kurtarılamayacak şekilde kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin fiziksel olarak yok etme, mevcut yazılımdan güvenli olarak silinmesi kullanabilmektedir.

  12-YÜRÜRLÜK

İşbu Politika Şirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.